Verslo liudijimas kaip viena iš paprasčiausių verslo veiklos formų

2009 04 25 @ 17:25  ›  Kategorijos: Pradedantiems verslą

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą .

Ši supaprastinta pajamų mokesčio sumokėjimo forma taikoma tik gyventojų pajamoms, gautoms iš atskirų rūšių prekybinės, gamybinės ar paslaugų veiklos, apmokestinti. Be to, ir pati veikla pagal verslo liudijimą turi būti savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų per tęstinį laikotarpį. Verslo liudijimą turinčio gyventojo veiklos santykiai su kitais asmenimis iš esmės turi skirtis nuo darbdavio ir darbuotojo santykių ir neturėti įprastiems darbo santykiams būdingų požymių: susitarimo dėl darbo apmokėjimo, darbo vietos ir funkcijų, darbo laiko, atostogų ir pan. Vykdydamas veiklą, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, gyventojas pats sprendžia su veikla susijusius klausimus, pats dengia jo veiklos vykdymo išlaidas ir užtikrina, kad jo faktiškai vykdoma veikla neišeitų už individualios veiklos, apmokestintos nustatytu fiksuotu pajamų mokesčiu ir įrašytos verslo liudijime, ribų.

Šioje atmintinėje apžvelgsime, kokią veiklą gyventojas gali vykdyti įsigijęs verslo liudijimą, kokie yra fiksuoto pajamų mokesčio už verslo liudijimą sumokėjimo ir grąžinimo ypatumai, kokios yra verslo liudijimų išdavimo taisyklės. Apibūdinsime, kaip turi būti tvarkoma veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimą, apskaita, kokius dokumentus privaloma turėti, kokios yra verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusi atsakomybė.

Atmintinės pabaigoje pateikiamas mokesčių administratoriaus parengtų leidinių, kuriuos naudinga perskaityti verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams, sąrašas.

Veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimą, apibūdinimas

Gyventojas gali gauti pajamų iš ūkinės komercinės veiklos ir neįsteigęs juridinio asmens. Tai jis gali padaryti užsiimdamas individualia veikla, jeigu teisės aktai nenustato, kad tam tikros rūšies veiklą gali vykdyti tik juridiniai asmenys. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) individuali veikla apibrėžiama, kaip savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.

Tačiau ne kiekvienos rūšies individualia veikla galima verstis įsigijus verslo liudijimą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše yra išskirtos 98 veiklos rūšys, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą. Šiame sąraše nurodomas veiklos rūšies pavadinimas ir skliausteliuose pateikiamas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (toliau – EVRK) nurodytas klasės numeris. Jeigu skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė, gyventojas gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla, o jei skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, gyventojas gali verstis tik verslo liudijime nurodytos rūšies veikla. Atsižvelgdama į tokį veiklos rūšių aprašymą, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) patvirtino Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių (toliau – klasifikatorius). Jame nustatė atskirų veiklos rūšių porūšius, veiklos grupes ir mokesčio skaičiavimo būdus (dienomis ar mėnesiais) ir pagal tai suteikė atskirus kodus. Šiais kodais žymimoms veiklos rūšims savivaldybių tarybos nustato fiksuotus pajamų mokesčio dydžius, kuriais apmokestinamos per atitinkamą laikotarpį iš tokios veiklos gautos pajamos.

Siekiant tiksliau apibrėžti kai kurių veiklos rūšių apimtis, veiklos teritoriją ar jų pobūdį, šalia veiklos rūšių pavadinimų gali būti pateikta atitinkama žymė . Ji padeda veiklą apibūdinti pagal tai, kokias teises tos veiklos verslo liudijimas suteikia. Pavyzdžiui, turint „*“ ženklu pažymėtą gamybinės veiklos verslo liudijimą, galima prekiauti savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos verslo liudijimo. Plačiau apie tai paaiškinta šio leidinio skyriuje „Kokias teises įgyja gyventojas įsigydamas verslo liudijimą?“

Gyventojui išduotame verslo liudijime turi būti nurodytas veiklos rūšies, už kurios vykdymą buvo sumokėtas fiksuotas pajamų mokestis, kodas (nurodytas klasifikatoriuje), veiklos rūšies pavadinimas ir jos priskyrimas EVRK klasei, taip pat atitinkama žymė (kai ji yra).

Prekybinei veiklai, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, būdinga tai, kad, ją vykdant, prekes galima parduoti tik gyventojams, tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams. Kitaip tariant, mokesčiu, sumokamu įsigyjant verslo liudijimą, yra iš anksto apmokestinamos pajamos, kurios bus gautos per verslo liudijimo galiojimą prekes pardavus gyventojams. Be to, vykdant prekybą, įsigijus verslo liudijimą, ribojamas prekių asortimentas, t.y. negalima prekiauti automobiliais, cukrumi, bei prekybos vieta, t.y. negalima prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, turinčiose prekyvietės statusą), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose.

Tuo atveju, jei gyventojas vykdo kitokią, nei verslo liudijime nurodyta, veiklą, jam pagal GPMĮ nuostatas atsiranda papildoma mokestinė prievolė mokėti pajamų mokestį nuo verslo liudijime nenurodytos veiklos rūšies gautų pajamų.

Vertinti, ar gyventojų faktiškai vykdomos veiklos pobūdis atitinka verslo liudijime įrašytą veiklą, yra įgaliotas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) teritorinio skyriaus mokesčių administratorius, kuris privalo išnagrinėti per patikrinimą nustatytas faktines veiklos vykdymo aplinkybes.

Pažymėtina, kad gyventojas gali įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Jei gyventojas nori verstis veikla, kuri nepatenka į individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, veiklos rūšių sąrašą, tai jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą, t.y. steigti įmonę arba registruoti individualią veiklą.

Verslo liudijimų išdavimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo tvarka

Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisykles patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 ,,Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 112 – 4992, toliau – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797). Šiuo nutarimu Vyriausybė įgaliojo Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) patvirtinti verslo liudijimo formą ir nustatė, kad verslo liudijimus gyventojams turi išduoti AVMI teritoriniai skyriai.

Kur įsigyti verslo liudijimą?

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1797 nustatyta, kad verslo liudijimai verstis veikla gyventojams gali būti išduodami:

  • neribojant veiklos teritorijos,
  • visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas,
  • konkrečios savivaldybės teritorijoje.

Verslo liudijimus verstis veikla neribojant veiklos teritorijos ir verstis veikla visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas, išduoda gyventojo nuolatinės gyvenamosios vietos AVMI teritorinis skyrius. Verslo liudijimus verstis veikla konkrečios savivaldybės teritorijoje išduoda tos AVMI teritorinis skyrius, kurio veiklos teritorijoje bus vykdoma veikla.

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui verslo liudijimą išduoda AVMI teritorinis skyrius, kurio teritorijoje jis gyvena, o jeigu gyvenamosios vietos Lietuvoje neturi, tai bet kuris AVMI teritorinis skyrius, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla. Kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas pageidauja verslo liudijimo verstis veikla konkrečios savivaldybės teritorijoje, tai tokį verslo liudijimą išduoda tos AVMI teritorinis skyrius, kurio veiklos teritorijoje bus vykdoma veikla.

Pastaba. Jeigu gyventojas nori įsigyti verslo liudijimą ne pagal gyvenamąją vietą, o pagal veiklos vykdymo vietą – jis savo prašymą gali pateikti tiek gyvenamosios vietos AVMI teritoriniam skyriui, tiek veiklos vykdymo vietos AVMI teritoriniam skyriui.

Parsisiųsti pilną dokumento versiją...

Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšys

Skaičiuoklė gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas


Komentarai

Komentarų nėra.

Palikti komentarą